توضیحات

صداقت در مراوده و همکاری با کارفرمایان، شفافیت در عملکرد، کارایی و اثربخشی در فعالیت‌ها و انصاف در معاملات از ارزش‌های کلیدی حاکم در کوشه است تا از این طریق آرامش خاطر کارفرمایان و منافع آنان تامین شده و ایمنی و آسایش، بهره‌دهی و صرفه اقتصادی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست و نهایتاً حفظ سرمایه‌های ملی حاصل گردد.

در مورد این پروژه

صداقت در مراوده و همکاری با کارفرمایان، شفافیت در عملکرد، کارایی و اثربخشی در فعالیت‌ها و انصاف در معاملات از ارزش‌های کلیدی حاکم در کوشه است تا از این طریق آرامش خاطر کارفرمایان و منافع آنان تامین شده و ایمنی و آسایش، بهره‌دهی و صرفه اقتصادی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست و نهایتاً حفظ سرمایه‌های ملی حاصل گردد.

443

روز مدت انجام این پروژه